СТАНИШЕВ, Христо

СТАНИШЕВ, Христо (Кукуш, 24. ⅩⅠⅠ 1863 – Софија, 12. ⅩⅠⅠ 1952) – деец на македонското револуционерно движење. Завршил основно училиште во Кукуш, класична гимназија во Софија и инженерство во Белгија. Бил претседател на Македонското друштво во Бургас (1895), благајник на Македонската организација во Бугарија (1896) и претседател на ВМК во Софија (1896–1899), кој по негова заслуга се приклонил кон ТМОРО. Бил член на Врховното тело на македонската емиграција (1902). При расцепот на Организацијата (1902), се приклучил кон приврзаниците на Ст. Михајловски. По Првата светска војна бил во раководството на Со-МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА јузот на македонските емигрант-ски друштва во Софија. Бил член на Македонскиот научен институт во Софија и претседавал на Великиот македонски собор во Горна Џумаја (1933). ЛИТ.: Туше Влахов, Кукуш и неговото историческо минало, Истор. очерк, 2 изд., Со-фиџ, 1969; Димитар Влахов, Мемоари, Скопје, 1970; Кои б‹ха рšководителит‹ на Македонската емиграциџ вљ Бљлгариџ. Откљсљ отљ томљ =етвљрти „Спомени“ на Иванљ Михајловљ, „Македонска трубуна“, вол. 70, Но. 3223, 3. С. Мл. Мина Станков(иќ)