СТАМЕНОВ, Јанко

СТАМЕНОВ, Јанко (с. Долна Рибница, Петричко – месност Трнката, над. с. Долна Рибница, 7. Ⅱ 1908) – петрички селски војвода. Бил војвода на чета од родното село. Загинал во судир со османлиската војска и башибозукот (заедно со војводата М. Георгиев и со 21 четник) над родното село. ИЗВ. и ЛИТ.: ЦДА, Ф. 777, оп. 1, а.е. 74, л. Снежана Стамеска