СРПСКА НАЦИОНАЛНА ОМЛАДИНА

СРПСКА НАЦИОНАЛНА ОМЛАДИНА . (СРНАО) (Белград, калната партија како реакција на противставувањата на проектот за Голема Србија. Пропагирала дека Кралството на СХС претставувало само Голема Србија. За почесен претседател во 1925 г. бил избран Никола Пашиќ. СРНАО била распуштена во март 1929 г. ЛИТ.: Владан Јовановиќ, Југословенска држава иЈужна Србија 1918–1929, Београд, 2002. Н. Цв.