СРЕМСКИ ФРОНТ во Југославија

СРЕМСКИ ФРОНТ во Југославија (1945) – воен фронт формиран по Ослободувањето на Бел-град, стабилизиран во втората половина на јануари 1945 на линијата Мохово – источно од Товарник – западно од шид – Илинци – река Босут – Батровци. Во јануари 1945 г. со наредба на ВК на НОВЈ СРИВАСТАВА, Хари М. (Индија, 1940) – професор на Одделот за математика и статистика на Универзитетот Викторија во Канада. Научниот интерес насочен кон реална и комплексна анализа, теорија на аналитичките броеви и др. Заеднички трудови со бројни математичари, физичари, статисУредила: проф. д-р Елица Манева тичари, хемичари и др. Има објавено 17 книги и монографии. Цитати од неговите трудови се наоѓаат во многу книги и списанија. Математички концепти и објекти го носат неговото име, како, на пр., Сриваставови полиноми и функции, оператори на Сривастава, метода на Сривастава и др. Член е на Индиската национална академија, на Белгиската академија на науките и на МАНУ надвор од работниот состав. ЛИТ: „Билтен – Петнаесетто изборно Собрание“, Прилози на кандидати за избор на членови на МАНУ надвор од работниот состав, Скопје 2006, 143–178. Бл. П.