СРЕДНОВЕКОВНИОТ НАКИТ ОД МАКЕДОНИЈА

СРЕДНОВЕКОВНИОТ НАКИТ ОД МАКЕДОНИЈА. покрај керамичкиот и нумизматичкиот археолошки материјал, спаѓа меѓу најзастапените и релативно често проучуваните археолошки остатоци од тоа време. Тој потекнува главно од стотината истражени некрополи во кои претставува доминантен наод, поретко од населбинските слоеви, додека најлуксузните примероци се најдени во неколкуте депоа со скапоцености сокриени во немирните времиња на ⅩⅣ век. Неговата употреба ја означува естетската, брачната, статусната или хиерархиската улога, професионалната, хералдичката и сфрагистичката намена, конфесионалната, амулетската и меморијалната симболика. Лит.: Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје 1992; Еад., Анциент Јењеллрѕ фром Мацедониа, Миддел Агес, Скопје, 2005; Еад., Анциент Јењеллрѕ фром Мацедониа, Водоца Нецрополис, Скопје 2007 етц. Е. М. биле формирани И, Ⅱ и Ⅲ, а на 1. март и Ⅳ армија на НОВЈ. Во јануари 1945 г. ⅩⅤ МНОУК бил префрлен во Земун за Сремскиот фронт. Формациски влегол во составот на Првата армија. Бројната состојба на корпусот на 21 јануари изнесувала 15.400 борци и старешини. Во текот на март 1945 г. на корпусот формациски му се придодадени И и Ⅱ македонска артилериска бригада. Борците биле вооружени со ново, посовремено оружје добиено од советската армија. Македонскиот ⅩⅤ корпус во состав од 42. и 48. македонска дивизија и И и Ⅱ Македонска артилериска бригада на Сремскиот фронт учествувале со околу 25.000 борци и старешини. Фронтот бил пробиен на 13. Ⅳ 1945, единиците ги продолжиле борбите до конечното ослободување на Југославија. ЛИТ.: Боро Митровски, Петнаести (Македонски) ударни корпус НОВЈ, Београд, 1983. В. Ст. „СРЕЌНА НОВА 49 – игран филм во режија на Столе Попов. Еден од најдобрите македонски филмови, проблемски, стилски и наративно доведен до совршенство. Дејството е лоцирано во првите повоени години, кога во земјата дивееше фантомот на Информбирото и кога во името на заштитата на државноста се уништуваше опстанокот на цели семејства. Добитник на Големата златна арена. Г. В. Артилерците на Петнаесеттиот (македонски) корпус на НОВЈ на Сремскиот фронт (1945)