СОНИКСЕН, Алберт

СОНИКСЕН, Алберт (Алберт Сонниксен) (1878 – 1931) – американски писател и новинар. Во 1906 г., се приклучил кон четата на Л. Иванов, која дејствувала во Воден и со неа минал низ многу краишта на Македонија. Впечатоците ги запишал во книгата „Исповед на еден македонски четник“ (Њујорк, 1909). Преку неа американската јавност можела да се запознае со вистините за борбата на народот во Македонија за неговите национални и социјални права и слободи. В. Тоц.