СОКОЛОВ

СОКОЛОВСКИ, Јан (Сокољоњски, Јан) (Тарногура, Полска, 14. Ⅹ 1944) – полски лингвист-славист, русист, македонист, специјалист во областа на зборообразување. Автор на низа статии посветени Јан Соколовски на македонистичка проблематика. Неговата монографија „Деминутиви њ ј&зѕку полским и мацедовским“ се печати во серијата Македонско-полска граматичка конфронтација. З. Т.