СОКАЈ

СОКАЈ – невестинско покривало за на главата. Според формата, тој претствува долго, потпојасно правоаголно парче, изработено од чоја или платно, богато орнаменти-Сокај од галичка женска невестинска носија рано со вез, срмени ширити, волнени или свилени китки, монистра и пари. Се носел сè до крајот на ⅩⅠⅩ и почетокот на ⅩⅩ в. Ј. Р.-П.