СНЕГАРОВ, Иван Јончев

СНЕГАРОВ, Иван Јончев (Охрид, 12. Х 1883 – Софија, 1. Ⅲ 1971) – истакнат славист, историчар, универзитетски професор и академик. Основното училиште го завршува во родниот град, Духовната семинарија во Цариград (1906), а Духовната академија во Киев со дипломска работа за Охридската архиепископија (1912). Учител во Солунската гимназија (1912/13), потоа во Учителската школа во Јамбол, па во Семинаријата и во гимназиите во Софија. Како ученик во Цариградската духовна семинарија е раководител на организациона структура на МРО, а по И светска војна е редактор (со д-р Владислав Ковачев) на органот на Македонската федеративна емигрантска организација во Бугарија „Автономна Македония“ (1920–1923). Избран е за доцент по црковна историја (1926) и професор на Богословскиот факултет во Софија (1933), за дописен (1933) и редовен член на БАН (1943) и член на Македонскиот научен институт. Прв директор на Институтот за историја (1947–1950) и директор на Научниот архив на БАН (1951– 1959). Автор е на 660 библиографски единици – книги, студии и статии, поврзани главно со историјата, црквата и културата на Македонија. БИБ.: История на Охридската архиепископия (отÍ основането $ до завлад-яването на Балканския полуостровÍ отÍ турцит‹), И, София, 1924; Св. КлиментÍ Охридски, С., 1927; История на Охридската архиепископия-патриаршия. ОтÍ падането $ подÍ турцит‹ до неŸното униÈожение (1394–1767), Ⅱ, С., 1931; СолунÍ вÍ бÍлгарската духовна култура. Исторически очеркÍ и документи, С., 1937; ПÍрвата бÍлгарска печатница, С., 1940; ГрадÍ ОхридÍ, 1943; Кратка история на сÍвременните православни цÍркви, И–Ⅱ, С., 1944–1945; Духовно-културни врÍзки между БÍлгария и Русия през средните векове (Џ–ⅩⅤ в.), С., 1950; Принос кÍм биографията на Неофит Рилски (ГрÍцки писма до него), С., 1951; Културни и политически врÍзки между БÍлгария и Русия през ⅩⅤⅠ–ⅩⅤⅠⅠⅠ в., С. 1953; Кодекс (кондика) на цÍрквата Св. Георги в Струга. Увод и документи 1792–1912 г., С., 1964. ЛИТ.: Д. Ангелов, Ј. Николов, Научното дело на академик Иван Снегаров, „Известия на Института за история“, 14–15, (Сборник от трудове, посветени на академик Иван Снегаров по случаŸ 80-годишнината му), 1964; М. Ковачев, Поважни трудове и статии на академик Иван Снегаров, на ист.м., 27-35; Ј. Николов, Академик Иван Снегаров, „Исторически преглед“, 3, 1971. Бл. Р.