СМИЛ, ЖИВОИНОВ

СМИЛ, ЖИВОИНОВ (Хелицхрѕсум зивојинии Чернј.–Сошка) – локален македонски калцифилен флористички ендемит од фам. Астерацеае, познат само за планината Га-личица. Вл. М. Димитар Смилев