СМАТРАКАЛЕВ, Иван Д

СМАТРАКАЛЕВ, Иван Д. (с. Горно Броди, Серско, 9. Ⅲ 1878 – Пловдив, 4. Ⅵ 1946) – учител, член на ТМОРО. Завршил Педагошко училиште во Сер. Учителствувал во родното село, во с. Крушево (Серско) и во с. Просочен (Драмско). Тука бил пунктов началник на ТМОРО (1901–1902). Од 1903 г. бил осуден и во затвор останал до Младотурската револуција. Бил секретар на Серската митрополија (1910–1912). ЛИТ.: В. „Македонско знаме“, бр. 49, Софи®, 1946. Ал. Тр.