СЛИВА

СЛИВА (Прунус Милл., фам. Росаце
ае) – од овој род во РМ природно се застапени: џанката (П. церасифера Ехрх.), мало дрво со елипсести листови и со различна боја на плодовите; трн(ен)ката

(П. спиноса Л.), грмушка со
Слива трнка
ситни листови и со мали, модри плодови, и дивата слива (П. цоцомилиа Тен.), високопланинска грмушка или мало дрво, со крупни, жолти плодови врз куса дршка. Ал. Анд.