СЛИВА

СЛИВА (Прунус Милл., фам. Росацеае) – од овој род во Република Македонијаприродно се застапени: џанката (П. церасифера Ехрх.), мало дрво со елипсести листови и со различна боја на плодовите; трн(ен)ката (П. спиноса Л.), грмушка со Слива трнка ситни листови и со мали, модри плодови, и дивата слива (П. цоцомилиа Тен.), високопланинска грмушка или мало дрво, со крупни, жолти плодови врз куса дршка. Ал. Анд.