СКРШЕНА ЏАМИЈА

СКРШЕНА ЏАМИЈА (Прилеп, поч. на ⅩⅤ в.) – една од најстарите џамии во Македонија. Градителот непознат. Претставувала хармонична зграда со калота и придружно минаре. Во руинирана состојба. ЛИТ.: Бошко Бабиќ, Краток преглед на спомениците на културата на Прилеп и Прилепскиот крај, Прилеп (б.г.); Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османлý Мимарý Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, Ýстанбул, 1981. Др. Ѓ.