СКОПСКИ ПРАЗНИЧЕН МИНЕЈ

СКОПСКИ ПРАЗНИЧЕН МИНЕЈ – пергаментен кирилски ракопис од ⅩⅤⅠⅠⅠ–ⅩⅣ в., поврзан со глаголската писмена традиција. Во минатото се чувал во библиотеката на Скопската митрополија, но подоцна е однесен во Бугарија и се наоѓа во ракописната збирка на софиската Народна библиотека „Кирил и Методиј“ Чествување на местото на формирањето на Скопскиот народноослободителен партизански одред (22. Ⅷ 2007) Факсимил од Скопскиот празничен минеј (ⅩⅤⅠⅠⅠ-ⅩⅣ в.) (бр. 468, Цонев, Ⅱ, 522). Има 279 листови и содржи, покрај преводните химнографски текстови и оригинални литературни дела од жанрот на црковната поезија: Азбучни стихири за деновите пред Рождество Христово и за деновите пред Богојавление, со глаголска подредба на буквите, Служба за св. Константин–Кирил Филозоф, Служба за св. Методиј, Методиевиот канон за Димитрија Солунски, Канон за св. Климент Римски, Претпразнични трипеснеци за Рождество Христово од Климент Охридски, Канон за пренесувањето на моштите на св. Јо-ван Златоуст (можеби Наумов), Канон за архангел Михаил од Константин Презвитер, Канон за Богојавление и Канон за Воведение Богородично. ЛИТ.: Б. Цонев, Опис на славџнските рљкописи в Софијската народна библиотека, Ⅱ, Софиџ, 1923, 52–53; Климентина Иванова–Константинова, Два неизвестниазбу=ниакростихасглаголска подредба на буквите в среднобљлгарски празни=ен минеј, зб.: Константин–Кирил филозоф. Доклади от Симпозиума, посветенна1100-годишнинатаот смљртта му, Софиџ, 1971, 341–365; Стефан Ко/ухаров, пхти достоитЅ архистратига (Новооткрито произведение на Константин Преславски), Литературознание и фолклористика. В =ест на 70-годишнината на академик Петљр Динеков,Софиџ,983,59–62; Стоја Поп-Атанасова, Препис од оригинално Климентово дело во Скопскиот празничен минеј, „Македонски јазик“, ЛИИИ, 2002, 55-66. Ѓ. П. Ат.