СКОПСКА СЦЕНА

„СКОПСКА СЦЕНА“ (Скопје, 4. Ⅺ 1935 – 5. Ⅳ 1937) – илустриран уметнички и општествен весник, на српски јазик. Издавачи биле месниот Народен театар, кината, вариетеата и Општинскиот дом. Сопственик и одговорен уредник: Миливој Соколовиќ и Бранко Бесариќ. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 105. С. Мл.