СКОК

„СКОК“ – неделен спортски илустриран магазин, првиот број се појавил на 28 август 1991 г. во Скоп-Наумовски. До 8 септември 1999 г. се отпечатени 420 броја, по што ревијата се трансформирала во дневен спорт-ски весник што опстанал до септември 2003 г. Главен уредник Миодраг Мицковиќ. По ликвидацијата на НИП „Нова Македонија“, брендот го от-Магазинот „Скок“ купил Зоран Михајлов, издавач и главен уредник, но и неговата ревија „Скок плус“ набрзо згаснала. Од 28 ав-густ 2006 г. се појави електронско издание на „Скок“. Издавач Димитар Ташев, главен уредник Мијалчо Дургутов. Б. П. Ѓ.