СИСТЕМИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ во РМ

СИСТЕМИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ во Република Македонија– покриваат 82.195 ха. Потребата за нивна изградба била согледана одамна на повеќе подрачја во Македонија. Првите работи започнале во Скопско Поле, во 1929 г., а интензивно продолжиле во 1959 (6.600 ха) г. Во истиот период се интензивирани работите на одводнување на Пелагонија (54.150 ха) и на Струмичко Поле (9.000 ха). Покрај овие, се изградени и системите во Струшко Поле (2.680 ха), Овче Поле (1.700 ха), Преспанско Поле (1.800 ха) и во ХМС Брегалница (6.000 ха). Актуелната состојба на системите за одводнување налага интензивни активности за одржување, реконструкција и рехабилитација, како и доградба на деталната мрежа за одводнување. Ст. Дод.