СИМОН

СИМОН (ок. 350 пр.н.е.) – пајонски владетел познат само по неговите монети, ковани по пајонски стандард. На нив е претставен трипод што е една од најзастапените реверсни претстави во Дамастион, па затоа се сместува на просторот северно од Пајонија. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999. К. М.-Р.