СИЛЈАН ШТРКОТ

СИЛЈАН ШТРКОТ – приказна од Марко Цепенков за непослушниот, мрзлив и затоа проколнат син единец што го напуштил до-мот. Сторија со многу елементи од христијанскиот и обичајниот кодекс, со контаминации и преплетувања на фантастичното и реалното во животот во маке„Силјан штркот“ донските села. ЛИТ.: Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби. Книга втора, Народни приказни – приказни за животни, волшебни приказни. Редактирал д-р Кирил Пенушлиски, Скопје, 1972, 136–160. С. Мл.