СЕТИНА

СЕТИНА – средновековно утврдување во Југоисточна Пелагонија, една од престолнините на Самуиловото Царство, каде што Самуил имал свои дворци. Ја освоил и ја запалил царот Василиј Ⅱ (1017). Се наоѓала на 1 км северозападно од
с. Сетина (Скопос), на локалитетот Кале. Остатоци од утврдувањето се зачувани до денес.
ЛИТ.: В. Кравари, Виллес ет виллагес де Мацéдоине оццидентале, Парис, 1989, 329. К. Аџ.

Улица во Еврејското Маало во Скопје