СЕРАФИМОВА-СТЕФАНОВА, Олга Христова

СЕРАФИМОВА-СТЕФАНОВА, Олга Христова (Охрид, 31. ⅩⅠⅠ 1932) – спец. по максилофацијална хирургија, вонреден проф. на Ст. ф. Хабилитирала во 1979 г. Публикувала 72 статии. Во изборниот период 1984–1986 била продекан на Ст. ф. Е. М.