СЕКУЛИЧКИ, Марко С

СЕКУЛИЧКИ, Марко С. (с. Секулица, Кратовско, ? – ќустендил, 1925) – припадник на ТМОРО. Бил член во ајдутска дружина што дејствувала во Кратовско, Кумановско, Велешко (1870–1876). Учествувал во Српско-бугарската војна (1885). Од 1904 г. станал пунктов началник на ТМОРО во ќустендил. Учествувал и во Балканските војни. ИЗВ. и ЛИТ.: Освободителното движение в Македони® и Одринско – Спомени и материали, Софи®, 1983, И, ⅩⅤⅠ. Ал. Тр. СЕКУЛОВСКИ, Коста Глигоров