СЕВРСКИ ДОГОВОР

СЕВРСКИ ДОГОВОР (1920) – договор склучен меѓу главните сојузници и придружните сили: Велика Британија, Франција, Италија и Јапонија, од една страна, и Грција од другата страна. Со него на Бугарија $ била одземена Тракија (чл. 48 од Договорот за мир во Неј, 27. Ⅺ 1919) и $ била доделена на Грција. На Бугарија $ се обезбедувал слободен економски излез на Егејското Море во пристаништето Дедеагач кое $ се давало под закуп (чл. 5). ЛИТ.: Балкански уговорни односи, Ⅱ, Београд, 1998. М. Мин.