СЕБУГАРСКИ СОЈУЗ ОТЕЦ ПАИСИЈ

СЕБУГАРСКИ СОЈУЗ „ОТЕЦ ПАИСИЈ“ (1941–1944) – бугарска фашистичка организација формирана во 1927 г. Во Македонија била формирана во 1941 г. Целта $ била да ја шири бугарската пропаганда во Македонија, меѓу младината во основните и во средните училишта, за „обединување на Бугарите во границите на Бугарија и надвор од неа во името на високите национални идеали“. ЛИТ.: Проф. Г. П. ГеновÍ, ДимитÍр ТодоровÍ, К ТаневÍ, ВсебÍлгарски® сÍÓзÍ „ОтецÍ ПаисиŸ“, Софи®, 1941; Ѓорѓи Малковски, Политичките партии и организации во Македонија во Втората светска војна 1941–1944 година, Скопје, 2002. Ѓ. Малк. Севр, Франција