СВЕТИ ЃОРЃИ

СВЕТИ ЃОРЃИ“ – манастирска црква во с. Старо Нагоричане (Кумановско). Градена во Ⅺ в. под ктиторство на царот Роман Ⅳ Диоген (1067–1071), а во спомен на „пустиножителот“ Прохор Пчињски, кој живеел во една ма-ла пештера во непосредна близина на местото на коешто, подоцна, била изградена црквата. Градена е со блокови од прецизно делкан камен и од малтер. Има облик на трикорабна црква со впишан крст, со полукружна аплошкиот манастир, „Културно наследство (1990–1991)“, 17–18, Скопје, 1994. К. Б. Фреска: „Причествување на апостолите“ во црквата „Св. Ѓорѓи“, с. Старо Нагоричане, Кумановско (ⅩⅣ в.) ца, на западниот ѕид, претставите на „пустиножителите“ Прохор Пчињски и Јоаким Осоговски, како и ктиторските портрети на кралот Милутин и неговата млада жена Симонида. Олтарната преграда е изградена од камени столбови, архитравна греда и парапетни плочи, а на двете полиња, лево и десно од царските двери, во фреско-техника се насликани иконите посветени на Богородица Пелагонитиса и св. Ѓорѓи – патронот на црквата. ЛИТ.: В. Петкови¢, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд, 1950; В. –ури¢, Византијске фреске у Југославији, Београд, 1974; К. Балабанов – А. Николовски – Д. ќорнаков, Споменици на културата на Македонија, Скопје, 1980. К. Б. Иконата на Св. апостоли Петар и Павле во црквата „Св. Ѓорѓи“ во Струга (ⅩⅤ в.)