СВЕТИ ВРАЧИ МАЛИ

„СВЕТИ ВРАЧИ МАЛИ“ – мала еднокорабна црква во Охрид, која припаѓала на Челниката енорија. Изградена е и живописана пред 1345 г. и во својата сликана програма содржи неколку иконографски решенија кои се единствени во охридското ѕидно сликарство од ⅩⅣ в. Богородица Живоносен Источник во конхата на апсидата, св. Климент со моделот на градот Охрид во рацете, кој го принесува на патроните на црквата св. Кузман и Дамјан. Дел од сликаната декорација е дело на најпознатиот охридски сликар од средината ЛИТ.: Воислав Ј. ™уриђ, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 69, заб. 80; Цветан Грозданов, Охридското ѕидно сликарство од ⅩⅣ век, Охрид, 1980 48-53; Мирјана ›оровиђ-Љубинковиђ, Средњовековни дуборез у источним областима Југославије, Београд, 1965, 19-24, 123; Петар Миљковиќ-Пепек, Свети Врачи во Охрид, „Културно наследство“, 19–20–21, (1992–93–94), Скопје, 1996, 81–108. Цв. Гр.