СВЕТИ АТАНАСИЈ

СВЕТИ АТАНАСИЈ“ – мала еднокорабна црква во с. Самоков во Порече. Според ктиторскиот натпис, е подигната и живописана во 1626 г. Сликаната програма е вешто приспособена на архитектурата. Меѓу светителите се застапени и српските култови Симеон и Сава (Немањиќ). Сликарството е со слаби уметнички квалитети. ЛИТ.: П. Јовановиђ, Порече. Насеља и порекло становништва, СКА/СЕЗ, ЛИ, Београд, 1935, 327; Ц. Грозданов, Свети Симеон Немања и свети Сава у сликарској тематици у Македонији (ⅩⅣ-ⅩⅤⅠⅠ век), во: Зборник радова Стефан Немања> Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, САНУ, Београд, 2000, 340. М. М.