СВЕТИ АНДРЕЈА

СВЕТИ АНДРЕЈА“ – лачна бетонска брана, прва брана изградеод тесната клисура, блиску до Скопје, функционално и естетски одлично е вклопена во теренот. Висока е 29,5 м, долга 64 м, со волумен од 3.000 м 3, формира аку3 мулација од 3,55 милиони м . Конструирана е со 10 хоризонтални лака, со челен прелив со тунелски одвод во десниот брег. Наменета е за производство на електрична енергија (инсталирана сила 3,2 МЊ). Во тек се работите на реконструкција за зголемување на инсталираниот капацитет на хидроцентралата, за поефикасно користење заедно со ХЕ „Козјак“ и ХЕ „Св. Петка“. Љ. Т.