СВЕТА БОГОРОДИЦА

СВЕТА БОГОРОДИЦА“ („СВ ЃОРЃИ“) – гробишна црква од крајот на ⅩⅤⅠ или почетокот на ⅩⅤⅠⅠ в., во с. Петралица, западно од Крива Паланка. Претставува еднокорабна градба со доградена „припрата“. Повторно е целосно живописана во ⅩⅠⅩ в. Оригиналниот живопис е зачуван во олтарската ниша и во забатот на некогашниот западен ѕид (Страшниот суд). Од стариот иконостас се зачувани само Царските двери, во т.н. перфорирана тантелна резба (почетокот на ⅩⅤⅠⅠ). Не е проучена. ЛИТ.: М. Машни¢, Документација фасадног живописа цркава из поствизантијског периода у Македонији, Саопштење РЗЗСК, Београд; Д. ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на ⅩⅤⅠⅠⅠ и ⅩⅠⅩ век, Прилеп, 1986, 57. М. М. мите празници на јужниот ѕид од наосот. Во 1862 г., на западниот ѕид од црквата, Дичо Зограф насликал неколку претстави на светци. ЛИТ.: Димче Коцо, Богородица Челница, „Старинар“, ⅩⅩ, Београд, 1970, 171–178; Обновената црква „Св. Богородица Троерачица“, Скопје (2007)