СВЕТА БОГОРОДИЦА

СВЕТА БОГОРОДИЦА“ – црква, чијашто локација била на местото Мокросок, на левиот брег на реката Треска, во близина на с. Брезница. Во 2002 г. е дислоцирана од десната страна на реката поради изградба на хидроакумулациониот систем „Козјак“. Наместа зачуваниот ѕидарски опус од камен и тула упатува на постара градба која подоцна била обновена. Зачуваниот живопис во олтарната ниша и во нишата над влезот е работен во стилот на поствизантиските уметнички разбирања од крајот на ⅩⅤⅠ до прва-ЛИТ.: П. Јованови¢, Порече. Насеља и порекло становништва, СКА/СЕЗ, ЛИ, Београд, 1935, 334. М. М. Црквата „Св. Богородица Болничка“ во Охрид (ⅩⅣ в.)