СВЕТА БОГОРОДИЦА ПАНДАНОС

СВЕТА БОГОРОДИЦА ПАНДАНОС“ – остатоци на црквата се најдени до патот што од Горна Порта води кон Климентовиот манастир на Плаошник. На ова место, во поново време е изграден мал параклис. С. Ц.