САСИ

САСИ – најпознати рудари во средниот век, по потекло од Саксонија (Германија). Во ⅩⅤⅠⅠⅠ в. се населиле и во Македонија, каде што го организирале вадењето на рудата. Во Североисточна Македонија се зачувани остатоци во топонимијата и во лингвистичката терминологија. ЛИТ.: С. ´ирковиђ, Д. Ковађевиђ-Којиђ, Р. ´ук, Старо српско рударство, Нови Сад, 2002. Б. Петр.