САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА. Општинските и Републичката СИЗ извршувале дејности (1984–1996) врз основа на Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура (1974). Законот пропишувал можност, работниците и други работни луѓе во организациите за здружен труд и други самоуправни организации и заедници да можат да обезбедат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на физичката култура со работниците и граѓаните во организациите за физичка култура. Во него биле утврдени нивните права и обврски, начинот и постапката за здружување, утврдување на приходите и нивната распределба, органите на СИЗОТ, нивната надлежност, начинот на нивниот избор, донесувањето Статут и други акти. Во овој период најмногу било инвестирано во изградбата на објекти и во дејностите и активностите на физичката култура. Д. С.