САМАРЏИЕВ, Пешо

САМАРЏИЕВ, Пешо (Петар) Д. (с. Подлес, Неготинско, 1877 – с. Клисура, Тиквешко, 21. Ⅵ 1906) – учесник во Илинденското востание, тиквешки војвода. Основно училиште завршил во Неготино, а железарско во Самоков, Бугарија. Воспоставил врски со Г. Делчев и со Ј. Сандански. Се борел во четата на М. Попето и на Х. Чернопеев (1901). Станал околиски војвода (1903). Учествувал во Илинденското востание и на Прилепскиот конгрес на ТМОРО (1904). Загинал во борба со османлиската војска кај преслапот меѓу селата Клисура и Дрен, Тиквешко. ЛИТ.: Ѓ. Јанчев, Добри Даскалов и Пешо Самарџиев – тиквешки војводи. Зб.: Помалку познати и непознати учесници во македонското ослободително движење во Х¶Х и почетокот на ХХ век, Скопје, 1995. Ал. Тр. Александар Самарџиски САМАРЏИСКИ, Александар