СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Битола) – споменик на културата. Времето на градбата непознато. Висока околу 30 м. Изѕидана од делкан камен, на квадратна основа со страни од по 5,8 м. Во внатрешноста има спирално изведени скали што водат до врвот. На четирите страни во горниот дел има часовник. Реновирана во ⅩⅠⅩ в., кога бил направен и делот за ѕвоното. ЛИТ.: Хаккý Ацун, Македонѕа, Манастýр бöлгеси (Манастýр, Охри, Пирлепе) саат кулелери, Ататüрк ве Манастýр семпозѕуму, Манастýр, 1213 Еким, 1998. Билдирилер, Анкара, 1999; Аѕверди Екрем Хаккý, Аврупа’да Османлý Мимарý Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, Ýстанбул, 1981. Др. Ѓ.