РУСИСТИКА

РУСИСТИКА – научна дисциплина за проучување на рускиот јазик и литературата. Во Македонија започнува организирано да се изучува по Ⅱ светска војна и основањето на Филоз. ф. со Лекторат по руски ј. (1949). На Катедрата за славистика се изучуваат и чешкиот и полскиот јазик, повремено белоруски и украински – со главен акцент на рускиот. Кр. Ил. Стефан Русјаков