РОСНИК, ПЕЛИСТЕРСКИ

РОСНИК, ПЕЛИСТЕРСКИ (Алцхемилла перистерица Пањл.) – локален македонски флористички ендемит од фам. Росацеае. Се развива на влажни места, во подножјето на планината Пелистер (с. Ротино, с. Кажани и с. Цапари). Вл. М. РОСОКЛИЈА, Горазд Блажов