РОМАН, епископ Македонски, св

РОМАН, епископ Македонски, св. (ⅩⅤ и ⅩⅤⅠ в.) – епископ што живеел на крајот на ⅩⅤ и поч. на ⅩⅤⅠ в. – според единствениот запишан документ за него – Парискиот кодекс (1578). ЛИТ.: Александар Донски, Сите светители од Македонија, Штип, 2006. Рат. Гр.