РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

„РОДИТЕЛИ И ДЕЦА“ (Скопје, 1. И 1968 – 1. Ⅳ 1969) – педагошколитературно списание, а потоа списание за семејство и училиште (од бр. 6). Главен уредник бил Нелко Џутески, а одговорен уредник Си-Списанието мо Младе„Родители и деца“ новски. Тираж 10.000 примероци. Од бр. 9–10 орган на Педагошкото друштво на СРМ (27. Ⅺ 1968). Прво македонско списание „за практични ориентации при воспитувањето на децата во домот“ и „потребата од педагошко надоградување на родителите со основите на педагогијата и детската психологија“. ЛИТ.: Интеграција на педагошкиот печат. Од работата на Извршниот одбор на Педагошкото друштво на СРМ, „Просветен работник“, ⅩⅤ, 302, Скопје, 30. ⅩⅠⅠ 1968, 2. С. Мл. Роберт Рождественски