РЕЧНИК

РЕЧНИК. Релативно брзо по кодификацијата на македонскиот литературен јазик се изработи првиот „Речник на македонскиот јазик“ (И, 1961, Ⅱ, 1965 и Ⅲ, 1966). Составувачи се Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко Стаматоски, а редактор Блаже Конески. Свесни дека во речникот се изостаРечник на македонскиот јазик И (1961) вени и извесни пофреквентни зборови, во третиот том е направено Дополнение (с. 597–606). Речникот излезе со српскохрватски толкувања, така што всушност претставува двојазичен речник (македонско-српскохрватски). Особено во вториот и третиот том е фактички наполно толковен. Обработката е подробна, а егземплификацијата проверена. Речникот доживеа уште три изданија (1979, 1986, 1994). Тој послужи како основа за појавата на повеќе големи двојазични речници (на словенски и на несловенски јазици). ЛИТ.: Блаже Конески, Македонскиот речник, во: За македонскиот литературен јазик. Избрани дела во седум книги (второ, дополнето јубилејно издание), Скопје, 1981, 178–191; Трајко Стаматоски, Кон 40-годишнината од излегувањето на тритомниот Речник на македонскиот јазик. Во ЏЏЏИИИ научна конференција на ЏЏЏИЏ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Лингвистика, Скопје, 2007, 145–151. Т. С. РЕЏЕПИ, Хаџи Сулејман ефенди