РЕСАВА

РЕСАВА (ГРАДОТ ТИКВЕШ), КАВАДАРЕЧКО – доцноантички и средновековен град, 2,2 км западно од Ресава. Доминантен купест рид (кота 286 м), денес остров/полуостров во Тиквешко Езеро. Компониран од акропол, фортифицирано плато (60 х 35 м), град (154 х 137 м) и западен подград, денес под езерските води (250 х 70 м). Во акрополата се наоѓаат неоткопани контури на мала еднокорабна средновековна црква, градска цистерна за вода и станбен објект. Во градот се наоѓа уште една слична црква, западно од Акрополот, која е потпрена на неговиот ѕид. Градот поседува комплексни културни стратуми: архајски, класиченхеленистички, републикански, доцнешноантички, средновековен и доцен среден век (до крајот на ⅩⅤⅠⅠ в. н.е.). Градот израснал врз база на местоположбата на прастариот пат по долината на Еригон, по кој минувале трговските карвани, војските и транспортите на рудни богатства од ревирите на планината Кожув. Во непосредна близина, на локалитетот Разбиеница, се регистри-Зградата на Републичкиот хидрометеоролошки завод во Скопје