РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД – институција што работи од 1947 г., формирана со уредба за основање „Управа за хидрометеоролошка служба на територијата на НР Македонија“. Републичкиот хидрометеоролошки завод врши собирање и обработка на метеоролошки, хидролошки и биометеоролошки податоци, подготвува и издава прогноза за времето и водата, ја следи состојбата и особините на воздухот, водата, почвата и друго. Денес работи како Управа за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. ЛИТ.: Коле Јордановски, Развиток на хидрометеоролошката служба во СР Македонија, „Хидрометеоролошки гласник“, Скопје 1979; „Метеоревија“, Скопје, рани и остатоци од вила рустика од римско време. Камените архитектонски елементи од една ранохристијанска базилика од градот веројатно биле преупотребени како сполии во подоцнешните објекти на локалитетите Тиквеш – шакалица и Манастирче. ЛИТ.: И. Микулчиќ, Една античка вилла рустица во Тиквеш, „Годишен зборник на Филозофскиот факултет“, 23, Скопје, 1971, 269–285, планови 1–2; В. Лилчиќ, Доцнежноантичките тврдини во Тиквеш и Витачево, „Годишен зборник на Филозофскиот факултет“, 15–16 (41–42), Скопје, 1988–1989, 125–127, план сл. 2; И. Микулцик, Спатантике унд фрухбѕзантинисцхе Бефестигунген ин Нордмакедониен, Мüнцхен, 2002, Но 251, 323–325. В. Л.