РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТСКАТА ТРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТСКАТА ТРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЈА. СТО е основана со Маракешката спогодба (завршување на Уругвајската рунда, 15. Ⅳ 1994 г.). Собранието на Република Македонијадонесува одлука за поднесување барање за прием во членство во СТО на 30. Ⅺ 1994 г. Собранието на Република Македонијадонесува одлука за пристапување кон СТО на 9. ⅩⅠⅠ 1994 г. По завршувањето на преговорите за пристапување и подготвување-Старата зграда на Хигиенскиот завод во Скопје то на Протоколот за пристапување, Генералниот совет на СТО на 15. Ⅹ 2002 г. донесува одлука за пристапување на Република Македонијакон СТО. ИЗВ.: Протокол за пристапување на Република Македонијакон СТО, „Службен весник на РМ“, 7/03. Т. Петр.