РЕПИ

РЕПИ (Бета вулгарис Л.) – двогодишни земјоделски култури. Во пошироката земјоделска практика во Република Македонијасе одгледуваат два вида репи: шеќерна (Бета вулгарис Л. вар. алтиссима (сацхарифера) и добиточна репа (Бета вулгарис Л. вар. црасса Слеф.). шеќерната репа шеќерна репа се одгледува за кристален шеќер и во светски рамки учествува со 40%, додека добиточната служи за исхрана на добитокот. И двете репи се двогодишни култури. УШТЕ во првата година се добива задебелен корен. П. Ив.