РЕПИЦИ

РЕПИЦИ (Брассицассп. Л.) – едногодишни култури со тројна цел за одгледување: за добивање масло, за добиточна исхрана (како прва кабаста храна напролет) и за екогориво (во најново време). & припаѓаат на фам. Брассицацеае. Во Република Македонијасе сеат на околу 4.000 ха, од крајот на септември, густоредово, со 12–18 кг/ха. Приносот на зрното изнесува 1.000–2.000 кг, а на кабастата (зелена) маса 40.000–50.000 кг/ха. П. Ив. Првиот независен весникРепублика“ (1991&1992)