РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА – патишта што поврзуваат стопански подрачја на два или повеќе региони во земјата или се од посебно значење за државата. Наменети се за мешовит сообраќај. Се одвива двонасочен сообраќај на еден Дел од магистралниот пат М-2 КумановоКрива Паланка коловоз со две сообраќајни ленти. Вкрстувањето со другите патни правци е денивелирано, делумно во и вон ниво или во едно ниво. ИЗВ.: Материјали од документацијата на Фондот за магистрални и регионални патишта Скопје; Државен завод за статистика, Транспорт и други комуникации, 2004 г. Р. Д.