РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ЕУ

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ЕУ – еден од основните столбови на ЕУ и еден од основните услови за интеграција на државите од Западниот Балкан, што подразбира соработка во борбата против организираниот криминал, илегалната имиграција и другите форми на организиран криминал, со воспоставување мрежа од конвенции за регионална соработка, интегрирање во европските инфраструктурни мрежи итн. ЛИТ.: Татјана Петрушевска, Регионалниот пристап и еволутивната клаузула во Спогодбата за соработка на Република Македонијасо ЕЗ, „Правник“, бр.78/98; Регионалната соработка во процесот на интеграција на Балканот во ЕУ, „Билтен“, 2, Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Скопје, 2004. Т. Петр.