РАИЧИЌ, Драгослав

РАИЧИЌ, Драгослав (Салаш, 9. Ⅹ 1935) – ел. инж., д-р на технички науки, ред. проф. Раководител на Институтот за ЕЕ и постдипломски студии на ЕТФ во Скопје. Продекан на ЕМФ и пом. дир. на УЦМТН. Претседател на Републичката комисија за геоелектрицитет и громобрани и на Студ. ком. за анализа на ЕЕС. Истакнат инженер на Македонтор/коавтор на 10 трудови во најпознатите ЕЕ списанија, со прилози кон методите за анализа на преносните и дистрибутивните ЕЕС. Автор на три универзитетски учебници и коавтор на четвртиот. ЛИТ.: „Билтен на Универзитетот ,Св. Кирил и Методиј’– Скопје“, бр. 570, март 1992. Др. Р.