РАЗЛИЧНИК, СОШКОВ

РАЗЛИЧНИК, СОШКОВ (Центауреа соскае Хаѕек) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Астерацеае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), се развива покрај Охридското Езеро (с. Трпејца). Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.